liên lạc trong Tiếng Anh là gì?

liên lạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên lạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liên lạc

  to contact; to communicate; to get in touch

  họ liên lạc với nhau bằng điện thoại they communicate with each other by phone

  mất liên lạc với ai to be out of touch with somebody; to lose touch with somebody

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • liên lạc

  * noun

  conection; liaison; communication

  sĩ quan liên lạc: liasion officer

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liên lạc

  communication, contact, liaison, get in contact, connect, communicate