liên kho trong Tiếng Anh là gì?

liên kho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên kho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên kho

    general depot