liên tiếp trong Tiếng Anh là gì?

liên tiếp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên tiếp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liên tiếp

  consecutive; running; successive; uninterrupted

  thắng liên tiếp ba trận to have three wins in succession

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • liên tiếp

  * adj

  continuous

  liên tỉnh

  * noun

  interprovince

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liên tiếp

  continuous, successive, one after another, in a row