liên miên trong Tiếng Anh là gì?

liên miên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên miên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên miên

    constant; uninterrupted

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên miên

    constant, uninterrupted