liên từ trong Tiếng Anh là gì?

liên từ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên từ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên từ

    conjunction

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên từ

    conjunction