liên hệ trong Tiếng Anh là gì?

liên hệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên hệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liên hệ

  to apply to somebody; to contact; to relate something to something; relation; connection; link

  hai trường hợp không liên hệ gì với nhau there is no connection between the two cases

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • liên hệ

  * verb

  to contact ; to relate to ; to comect

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liên hệ

  related; relationship to contact, relate to