liên bộ trong Tiếng Anh là gì?

liên bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liên bộ

  interministerial; interdepartmental

  thông tư liên bộ interministerial circular

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • liên bộ

  * adj

  interministerial

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liên bộ

  interministerial