liên ấp trong Tiếng Anh là gì?

liên ấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên ấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên ấp

    inter - hamlets