liên cú trong Tiếng Anh là gì?

liên cú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên cú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên cú

    poem in which each person contribute a line