liên lớp trong Tiếng Anh là gì?

liên lớp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên lớp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên lớp

    * dtừ

    superclass