liên lụy trong Tiếng Anh là gì?

liên lụy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên lụy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên lụy

    to be involved/implicated in...

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên lụy

    to be involved or implicated in