liên tịch trong Tiếng Anh là gì?

liên tịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên tịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên tịch

    joint, in joint session

    hội nghị liên tịch joint sitting

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên tịch

    joint, in joint session