liên kích trong Tiếng Anh là gì?

liên kích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên kích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên kích

    successive attacks, successive work