liên hoan phim trong Tiếng Anh là gì?

liên hoan phim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên hoan phim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên hoan phim

    film/movie festival

    đăng cai liên hoan phim quốc tế to host the international film festival

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên hoan phim

    film or movie festival