liên hiệp công ty trong Tiếng Anh là gì?

liên hiệp công ty trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên hiệp công ty sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên hiệp công ty

    * ttừ

    corporate