liên hệ ngược trong Tiếng Anh là gì?

liên hệ ngược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên hệ ngược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên hệ ngược

    feedback