liên hệ mật thiết trong Tiếng Anh là gì?

liên hệ mật thiết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên hệ mật thiết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên hệ mật thiết

    close relationship