liên hệ chặt chẽ trong Tiếng Anh là gì?

liên hệ chặt chẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên hệ chặt chẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên hệ chặt chẽ

    close coordination; close relationship