liên hệ bề ngoài trong Tiếng Anh là gì?

liên hệ bề ngoài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên hệ bề ngoài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên hệ bề ngoài

    external connection