liên hành tinh trong Tiếng Anh là gì?

liên hành tinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên hành tinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên hành tinh

    interplanetary

    chuyến bay liên hành tinh interplanetary flight