liên chính phủ trong Tiếng Anh là gì?

liên chính phủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên chính phủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên chính phủ

    intergovernmental