liên đoàn ả rập trong Tiếng Anh là gì?

liên đoàn ả rập trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên đoàn ả rập sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Liên đoàn Ả Rập

    the Arab League