lệnh xoá trong Tiếng Anh là gì?

lệnh xoá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh xoá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh xoá

    (tin học) delete command