lệnh của tòa trong Tiếng Anh là gì?

lệnh của tòa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh của tòa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh của tòa

    * dtừ

    injunction