lệnh ân xá trong Tiếng Anh là gì?

lệnh ân xá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh ân xá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh ân xá

    amnesty; pardon