lệnh cấm trong Tiếng Anh là gì?

lệnh cấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh cấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệnh cấm

    ban, prohibition