lệnh nhạc trong Tiếng Anh là gì?

lệnh nhạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh nhạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh nhạc

    your father-in-law