lệnh đường trong Tiếng Anh là gì?

lệnh đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh đường

    your mother

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệnh đường

    your mother