lệnh lang trong Tiếng Anh là gì?

lệnh lang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh lang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh lang

    your son

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệnh lang

    your son