lệnh truyền trong Tiếng Anh là gì?

lệnh truyền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh truyền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh truyền

    mandate

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệnh truyền

    mandate