lệnh bốc trong Tiếng Anh là gì?

lệnh bốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh bốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh bốc

    loading order, shipping note