lệnh vỡ trong Tiếng Anh là gì?

lệnh vỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh vỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh vỡ

    (familiar) boomout

    giọng anh ta oang oang như lệnh vỡ he's got a voice like foghorn