lệnh chèn trong Tiếng Anh là gì?

lệnh chèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh chèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh chèn

    (tin học) insert command