lệnh tộc trong Tiếng Anh là gì?

lệnh tộc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh tộc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh tộc

    your family, your clan

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệnh tộc

    your family, your clan