lệnh chỉ trong Tiếng Anh là gì?

lệnh chỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh chỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh chỉ

    imperial order

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệnh chỉ

    imperial order