lệnh đại xá trong Tiếng Anh là gì?

lệnh đại xá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh đại xá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh đại xá

    general amnesty