lệnh xử tử trong Tiếng Anh là gì?

lệnh xử tử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh xử tử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh xử tử

    death-warrant