lệnh miệng trong Tiếng Anh là gì?

lệnh miệng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh miệng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệnh miệng

    verbal order, instruction