lệnh phiếu trong Tiếng Anh là gì?

lệnh phiếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh phiếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh phiếu

    promissory note