lệnh chép trong Tiếng Anh là gì?

lệnh chép trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh chép sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh chép

    (tin học) copy command