lệnh dẫn độ trong Tiếng Anh là gì?

lệnh dẫn độ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh dẫn độ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh dẫn độ

    extradition order