lệnh ái trong Tiếng Anh là gì?

lệnh ái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh ái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh ái

    your daughter

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệnh ái

    your daughter