lệnh chính trong Tiếng Anh là gì?

lệnh chính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh chính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh chính

    your wife