lệnh đệ trong Tiếng Anh là gì?

lệnh đệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh đệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh đệ

    your younger brother