lệnh tạm tha trong Tiếng Anh là gì?

lệnh tạm tha trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh tạm tha sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh tạm tha

    bail; parole