lệnh bắt trong Tiếng Anh là gì?

lệnh bắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh bắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh bắt

    arrest warrant

    ký lệnh bắt kẻ làm bạc giả to sign a warrant for the arrest of the counterfeiter

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệnh bắt

    arrest warrant