lệnh chung trong Tiếng Anh là gì?

lệnh chung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh chung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh chung

    general order