lệnh nhổ neo trong Tiếng Anh là gì?

lệnh nhổ neo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh nhổ neo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh nhổ neo

    sailing orders