lệnh sai trong Tiếng Anh là gì?

lệnh sai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh sai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh sai

    (tin học) bad command