lệnh trợ cấp trong Tiếng Anh là gì?

lệnh trợ cấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh trợ cấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh trợ cấp

    maintenance order